Mindly Oy:n palveluiden käyttöehdot


Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Mindly Oy:n (jäljempänä ”Mindly”) tarjoamiin verkon kautta välitettäviin palveluihin mukaan lukien mobiilipalvelut, sähköpostipalvelut, sähköpostin liitännäispalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin (jäljempänä”Palvelut”).

Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Palveluiden käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja Mindly:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja Mindly on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.1. KÄYTTÖOIKEUS JA REKISTERÖITYMINEN


Mindly myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti.  Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Mindly:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Mindly:lla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle Mindlyin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluja kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden palvelujen käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuuden mukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen käyttöön tarvittavien ID-numeroiden, tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. ID-numeroiden, tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla ID-numeroiden, tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen ID-numeroiden, tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Mindly:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.2. ORGANISAATIOKOHTAINEN KÄYTTÖ


Käyttöoikeus voi erikseen sovittaessa olla myös organisaatiokohtainen, jolloin tilattavat Palvelu toimitetaan asiakkaana olevan yrityksen tai muun organisaation sovitulla tavalla. Mikäli kyse on organisaatiokohtaisesta käytöstä, noudatetaan näitä käyttöehtoja soveltuvin osin. 3. PALVELUIDEN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA


Mindly pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. Mindly ei kuitenkaan vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennus toimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Mindly:lla on oikeus keskeyttää Palveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Mindly rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Mindly kehittää Palveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Mindly:lla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle. Mindly ilmoittaa maksullisten palveluiden merkittävistä muutoksista käyttäjille mahdollisuuksien mukaan etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa.  Mikäli Mindly lopettaa maksullisen palvelun kokonaisuudessaan kesken voimassaolevan sopimuskauden palauttaa Mindly käyttäjälle sen osuuden palvelua koskevista maksuista, joka vastaa käyttämättä jäävääpalvelun osuutta.4. PALVELUSTA PERITTÄVÄT HINNAT


Mindly:n tarjoamat Palvelut tai niiden osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palveluiden osasta perittävän maksun, käyttäjä saa, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua.

Palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen sopimusehtojen mukaan. Tilaus tulee irtisanoa sähköpostitse osoitteeseen info@venturemindly.com. Mindly vahvistaa irtisanomisen sähköpostitse. Laskun maksamatta jättäminen ei vastaa tilauksen irtisanomista.

Mindly voi muuttaa Palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet on saatavissa Mindly Oy:lta ja on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta info@venturemindly.com.5. MAKSAMINEN


Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla. 

Mindly:lla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palveluiden kautta. Mindly:lla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.6. PALVELUJEN SISÄLTÖ


Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

Mindly ei takaa, että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Mindly:a tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Mindly:a tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. Mindly ei vastaa Palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestäkäyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.6.1. Palvelujen sisältämä aineisto


Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat Mindly:lle tai ovat Mindly:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Mindly ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta palvelua. Lainattaessa Palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjävelvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain 23 §:n mukaisen jälkipainantakiellon.7. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT


Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska Mindly ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, Mindly ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Mindly ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Mindly kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävääkolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.8. KÄYTTÄJÄN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS


Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Mindly:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Mindly:n Palveluiden Tietosuojakäytännön, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.9. VASTUUNRAJOITUS


Mindly (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystätiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.10. HENKILÖTIEDOT JA TIETOTURVA


Henkilötietojen käsittely palveluiden yhteydessä on kuvattu Tietosuojaselosteessa.

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Mindly:lle tai kolmansille.

Noudatamme tietosuojavaltuutetun yksityisyydensuojan sisältämiä arvioitavan oikeuksia, johon kuuluvat seuraavat oikeudet:

  • Yrittäjäpersoonallisuustestiin osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilöllä on oikeus kieltäytyä testistä.
  • Testi on läpinäkyviä eli sekä toimeksiantajalle että arvioitavalle toimitettavassa raportissa kuvataan mitä testillä mitattiin.
  • Testikysymykset liittyvät olennaisesti yrittäjyyteen ja yrittäjänä menestymiseen.
  • Yksityisyydensuojalain mukaisesti kaikki testiin liittyvät asiat ovat ehdottoman luottamuksellisia ja tulokset annetaan vain toimeksiannon pyytäneelle taholle sekä arvioitavalle itselleen.

Säilytämme testituloksia ja tulosraportteja tietosuojavaltuutetun suositusten mukaisesti kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen tutkimuksen tuottaja Mindly Oy säilyttää testitulokset vain ilman minkäänlaisia arvioitavaan tai toimeksiantajaan liittyvää tietoa omia tuotekehitystarpeita varten.11. YLIVOIMAINEN ESTE


Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Mindly:n Palveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut Mindly:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Mindly ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU


Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Mindly:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 13. KÄYTTÖEHTOJEN JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSETNäitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Mindly:n ylläpitämiin Palveluihin. Sopimus Käyttäjän ja Mindly:n välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Mindly voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Mindly informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämälläpalvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska Mindly voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.